Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 1, 2020

De långa tidsperspektiven. Ett avsnitt om magasin, riskhantering och bevarande av museisamlingar. I det här avsnittet kommer vi att prata om risker i samlingar. Hur identifierar och hanterar konservatorer dessa risker? Vi besöker konservatorerna Anna Adrian och Anna Javér som jobbar med ett spännande projekt i Göteborgs stad som handlar om att titta på och planera för en framtida samlokalisering av stadens museers samlingar i ett gemensamt magasin. I projektet har man funderat mycket på det här med risker och hur en bra byggnad ska se ut för att minimera hoten mot samlingarna i framtiden. Dessutom besöker vi Samlingsforum på Sörmlands museum i Nyköping i slutet på november 2019 där konservatorer från hela landet berättar om vilka risker de ser i sitt jobb och hur de hanterar dem. Det blir spännande nedslag från olika typer av museer och samlingar som visar den stora bredd i yrkeskunnande som konservatorer har och vilka olika utmaningar var och en står inför i sina respektive uppdrag. Intervjuade i det här avsnittet är: Anna Adrian, Anna Javér, Anna Stow, Camilla Hellbrink, Jonas Häggblom, Teresa Meske, Sofia Karlsson